Regulamin obowiązujący do 30.11.2023

Kliknij, aby pobrać Regulamin

REGULAMIN SERWISU 4SHELF


Regulamin obowiązujący do 30.11.2023 r.

Regulamin obowiązujący od 1.12.2023 r.

Załącznik do Regulaminu-wzór formularza odstąpienia od umowySpis treści:

POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 
DEFINICJE § 2 
KONTO § 3 
USŁUGI DODATKOWE § 4 
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI § 5§ 6 § 7§ 8§ 9 § 10§ 11 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH § 12 
CENA USŁUGI I ROZLICZENIA § 13  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW § 14 § 15§ 16
PRAWA AUTORSKIE § 17 § 18
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE § 19 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY § 20 § 21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 22 
WZORY FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”), określa zasady świadczenia przez 4MAT Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123.), które to usługi stanowią w szczególności udostępnianie za pośrednictwem Serwisu 4SHELF narzędzi informatycznych pozwalających na udostępnianie użytkownikom Serwisu ogłoszeń oraz zawieranie przez użytkowników Serwisu umów najmu powierzchni magazynowych lub umów o przechowanie rzeczy, jak również inne usługi dostępne za pośrednictwem serwisu 4SHELF wykonywane na podstawie niniejszego Regulaminu, jak też Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania z Serwisu 4SHELF.

2.  Podmiotem prowadzącym Serwis jest: 4MAT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, NIP 5423444161, KRS 0000949606, REGON 521064229. 

3. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

4. Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem: https://4shelf.com/regulamin oraz w siedzibie Administratora pod adresem ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok.

5. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu stanowią umowy zawierane na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Umowy, zawierane na podstawie niniejszego regulaminu, to: 

- w pierwszej kolejności umowy między Administratorem, a Użytkownikiem Serwisu o prowadzenie konta użytkownika w Serwisie (umożliwiającego użytkownikowi udostępnianie lub wyszukiwanie ogłoszeń w Serwisie jak i umożliwiającego zawieranie między Użytkownikami umów najmu powierzchni przestrzeni magazynowych lub umów przechowania rzeczy), oraz umowy o świadczenie za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika przez Administratora usług dodatkowych zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

- w dalszej kolejności, na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownicy mogą zawierać między sobą, korzystając z narzędzi informatycznych dostępnych w Serwisie, umowy najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowych lub umowy o przechowanie rzeczy. Umowy te zawierane są za pośrednictwem Serwisu i zwane są również w niniejszym Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu Umowami rezerwacyjnymi bądź Rezerwacjami – co nie wpływa na ich charakter prawny wyznaczony obowiązkami stron. W następstwie bez względu na nazwę: Umowa rezerwacyjna bądź Rezerwacja stanowią one w zależności od tego, czy umowa dotyczy najmu, czy przechowania towarów odpowiednio umowę najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej bądź umowę przechowania towarów. Regulamin niniejszy określa procedurę zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, w tym określa formularze służące zawieraniu umów oraz formę potwierdzenia zawarcia umowy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

6.   Treść niniejszego regulaminu stanowi treść Umowy zawartej między Stronami za pośrednictwem Serwisu. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Użytkownikowi Serwisu, który taką Umowę zawarł, do pobrania na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania możliwości powołania się na nią w razie potrzeby. 

7.  Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w sposób niezakłócający działania Serwisu oraz w sposób nieuciążliwy dla Administratora oraz innych Użytkowników.

8. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a) telefonicznie na numer 533 769 527 w dniach roboczych godzinach od 9:00 do 15:00;

b) z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: kontakt@4shelf.pl

c) z wykorzystaniem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu. Serwis, którego dotyczy niniejszy Regulamin, z uwagi na charakter i zakres

usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną za jego pośrednictwem, jest dedykowany dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

9.  Niezależnie od powyższego Administrator zaznacza, że postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa są nieważne, a w ich miejsce stosuje się te przepisy. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają przepisy ustawy. 

§ 2 DEFINICJE 

1. Serwis lub Serwis 4SHELF – jest to serwis internetowy o nazwie 4SHELF, prowadzony przez 4MAT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, NIP 5423444161, KRS 0000949606, REGON 521064229, działający w domenie 4shelf.com, 4shelf.pl oraz jej subdomenach. 

2. Cennik – wykaz opłat za Usługę świadczoną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Cennik jest dostępny na stronie internetowej http://4shelf.com/cennik. Cennik nie zawiera stawek czynszu za udostępnienie przestrzeni (powierzchni), bądź wynagrodzenia za świadczenie usług przez Gospodarzy. Stawki czynszu jak i wynagrodzenie za świadczenie usług przez Gospodarzy każdorazowo i jednostkowo ustalana jest za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Gospodarzem i Rezerwującym.

3. Usługa – usługa polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika oraz udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi informatycznych pozwalających na: 

a) udostępnianie ogłoszeń przez Użytkowników w charakterze Gospodarzy, 

b) wyszukiwanie oraz przeglądanie ogłoszeń przez Użytkowników w charakterze Rezerwujących 

c) zawieranie przez Użytkowników Serwisu umów najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowych lub umów o przechowanie rzeczy.

4. Usługi dodatkowe – usługi inne niż wskazane w punkcie poprzedzającym, świadczone przez Administratora w ramach Serwisu. 

5. Administrator - 4MAT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000949606, NIP 5423444161, REGON 521064229, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, prowadząca działalność gospodarczą. Użytkownik może posiadać w odniesieniu różnych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu status Rezerwującego i Gospodarza. 

7. Rezerwujący – Użytkownik, który korzysta z Usługi w celu wynajmowania powierzchni (przestrzeni) magazynowych lub oddawania rzeczy do przechowania.

8. Gospodarz – Użytkownik, który korzysta z Usługi jako wynajmujący powierzchni (przestrzeni) magazynowych lub przechowawca. 

9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

10. Opłata – należności przysługujące Administratorowi, ustalone w oparciu o Cennik.

11. Konto - wydzielona część Serwisu (zbiór danych w systemie teleinformatycznym), utworzona w następstwie wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego (formularza rejestracji), oznaczona indywidualną nazwą nadaną przez Użytkownika, do której dostęp zabezpieczony jest hasłem nadanym przez Użytkownika.

12. Magazyn - określona za pomocą danych podawanych przez Gospodarza w ramach Konta Użytkownika przestrzeń przeznaczona na potrzeby przechowania towarów (magazynowe) 

13. Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu umożliwiający, po podaniu przez Użytkownika niezbędnych danych, oraz przejściu procesu weryfikacji, utworzenie Konta Użytkownika. 

14. Formularz Kontaktowy - interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu umożliwiający, po podaniu przez Użytkownika niezbędnych danych, nawiązanie kontaktu z Administratorem.

15. Przelew weryfikacyjny - transakcja realizowana w ramach płatności elektronicznej mająca na celu weryfikacje danych wskazanych przez Użytkownika w wypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Użytkownika pozwalająca na subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie od Administratora wiadomości informujących o bieżącej ofercie Administratora, w tym promocjach i nowościach.

 

§ 3 KONTO


1. Z uwagi na charakter Usługi, posiadanie aktywnego Konta jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu z zastrzeżeniem, że Konto nie jest niezbędne dla korzystania z formularza rejestracji (konto zostaje założone w następstwie jego wypełnienia), formularza kontaktowego, formularza reklamacyjnego, formularza newslettera oraz formularza zostań beta testerem oraz dla przeglądania publicznie dostępnych stron internetowych Serwisu, w tym korzystania z wyszukiwarki informacji udostępnionych w Serwisie, stanowiącej funkcjonalność Serwisu. Utworzenie Konta jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem aktywnego adresu poczty elektronicznej. 

2. W celu utworzenia Konta Użytkownik powinien:

a) Prawidłowo wypełnić formularz rejestracji, w tym podać w Formularzu rejestracji indywidualną i niezajętą dotychczas nazwę stanowiącą oznaczenie adresu e-mail użytkownika (login) oraz indywidualne hasło oraz wypełnić prawdziwymi i aktualnymi danymi aktywne pola formularza rejestracji oznaczone jako obowiązkowe, w tym przez wskazanie następujących danych:

a1) w przypadku Rezerwującego: imion, nazwiska, nazwy firmy, dokładnego adresu, adresu email, Numeru NIP; NR REGON, Nr KRS (w przypadku podmiotu podlegającemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego) 

a2) w przypadku Gospodarza: imion, nazwiska, nazwy firmy, dokładnego adresu, adresu email, Numeru NIP; NR REGON, Nr KRS (w przypadku podmiotu podlegającemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego) 

b) dokonać wyboru spośród dostępnych opcji: wyrażam bądź nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Administratorem  oraz w celu prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie stanowi podstawę do odmowy założenia konta Użytkownika; 

c) dokonać wyboru pomiędzy opcjami, z których jedna stanowi wyrażenie zgody, druga zaś stanowi odmowę wyrażenia zgody na przetwarzanie  danych osobowych Użytkownika na potrzeby marketingu usług świadczonych przez Administratora pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika; 

d) dokonać wyboru opcji - “jestem przedsiębiorcą” z zastrzeżeniem, że nie dokonanie wyboru tej opcji stanowi podstawę odmowy utworzenia konta użytkownika w Serwisie.

3. Utworzenie Konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania warunków świadczenia usług objętych Regulaminem. W tym celu Użytkownik powinien dokonać wyboru opcji „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę się do nich stosował” oraz Akceptuję Regulamin Serwisu 4SHELF”. 

4. Do założenia Konta dochodzi przez wysłanie do Użytkownika potwierdzenia założenia Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres email podany przez Użytkownika. 

5. Konto może być jednocześnie Kontem Rezerwującego  i Kontem Gospodarza.

6. Logowanie do Konta wymaga podania loginu oraz hasła.

7. Administrator zaleca niezapisywanie hasła w sposób pozwalający na jego automatyczne wczytanie na danym urządzeniu po podaniu loginu. Dane dostępowe nie powinny być udostępniane innym osobom.

8. Utworzenie Konta jest bezpłatne.

9. Administrator jest uprawniony do weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.

10. W razie podania przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych Administrator jest uprawniony do odmowy potwierdzenia Rejestracji konta Użytkownika lub, jeśli stwierdzenie wadliwości danych miało miejsce po rozpoczęciu świadczenia Usług, Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy wedle swojego wyboru bez zachowania okresu wypowiedzenia bądź z zachowaniem 7 dni okresu wypowiedzenia, (ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca), liczonego od dnia zakończenia okresu obowiązywania umów zawartych przez Użytkownika (do którego adresowane jest wypowiedzenie) za pośrednictwem Systemu z innymi Użytkownikami Serwisu bądź liczonego od daty złożenia Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na piśmie, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, gdy w dacie składania oświadczenia o wypowiedzeniu brak jest aktualnie obowiązujących umów, zawartych przez tego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu z innymi Użytkownikami.

11.  W przypadku, gdy dane Użytkownika podane w procesie rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji. 

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta na czas określony lub na czas nieokreślony w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w przypadkach zamieszczania przez Użytkowników nieprawdziwych ofert, zawierania umów sprzecznych z przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi, jak również w razie powstania po stronie Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę. W razie ustania okoliczności uzasadniających zawieszenie konta, Administrator zniesie wprowadzone ograniczenia. W razie, jeśli okoliczności uzasadniające zawieszenie konta nie zostaną usunięte przez Użytkownika w okresie 14 dni licząc od daty poinformowania go o zawieszeniu Konta ze wskazaniem przyczyn, Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym (co skutkuje usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu), bądź według swojego wyboru uprawniony jest do rozwiązania umowy o prowadzenie konta z zachowaniem 7 dni okresu wypowiedzenia, (ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca), liczonego od dnia zakończenia okresu obowiązywania umów zawartych przez Użytkownika (do którego adresowane jest wypowiedzenie) za pośrednictwem Systemu z innymi Użytkownikami Serwisu bądź liczonego od daty złożenia Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na piśmie, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, gdy w dacie składania oświadczenia o wypowiedzeniu brak jest aktualnie obowiązujących umów, zawartych przez tego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu z innymi Użytkownikami. W takiej sytuacji §22 ust. 9 stosuje się.

13. Udostępnienia danych do logowania osobom innym niż Użytkownik jest zabronione i następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika oraz stanowi podstawę do rozwiązania przez Administratora umowy o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym, oraz w następstwie usunięcia konta przez Administratora. 

14.  Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę wiążącą go z Administratorem na zasadach określonych w §22 ust. 8 i 9 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4 USŁUGI DODATKOWE

 

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi dodatkowe, z którymi nie łączy się obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Administratora:

a) Formularz kontaktowy,
b) Formularz „Zostań beta testerem”
c) Formularz rejestracyjny,
d) Formularz reklamacji,
e) Newsletter.

2. Umowa o świadczenie usługi z wykorzystaniem Formularza kontaktowego zawarta zostaje na czas określony: od momentu wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika Formularza kontaktowego do momentu udzielenia odpowiedzi przez Administratora, a w przypadku kontynuacji przez Użytkownika, do momentu udzielenia ostatniej odpowiedzi. 

3. Umowa o świadczenie usługi z wykorzystaniem Formularza „Zostań beta testerem” zawierana jest na czas nieoznaczony z chwilą wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika Formularza „Zostań beta testerem” do chwili dezaktywacji subskrypcji Newslettera, prowadzonej dla osób, które skorzystały z formularza „Zostań beta testerem”, z zastrzeżeniem, że: 

a) Dla skorzystania z usługi niezbędne jest podanie aktywnego adresu poczty elektronicznej i wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie przez niego informacji handlowo – marketingowych od Administratora. 

b) Dezaktywacja subskrypcji następuje w terminie 48 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez Użytkownika żądania anulowania subskrypcji zrealizowanego z wykorzystaniem linku dezaktywującego subskrypcje znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej przez Użytkownika w ramach Newslettera lub poprzez zgłoszenie Administratorowi żądanie anulacji subskrypcji.

c) W następstwie skorzystania z usługi Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter oraz uzyska możliwość założenia Konta Użytkownika jeszcze przed pełnym uruchomieniem Serwisu i udostępnieniem go Użytkownikom w celu zapoznania się z funkcjonalnościami Serwisu; w następstwie założenia takiego Konta Użytkownika, Użytkownik, który skorzystał z formularza „Zostań beta testerem”, uzyska możliwość korzystania z Serwisu w zakresie, w jakim został mu udostępniony jeszcze przed pełnym uruchomieniem i udostępnieniem go Użytkownikom, wypełniania aktywnych pól formularzy interaktywnych dostępnych w Serwisie, zamieszczenia informacji i ogłoszeń odnoszących się do udostępnienia powierzchni (przestrzeni) magazynowej odpowiadającej maksymalnie 500 miejscom paletowym oraz możliwość  zgłaszania uwag co do działania Serwisu (z zastrzeżeniem, że Konto Użytkownika założone dla takiego Użytkownika pozostanie aktywne również po pełnym uruchomieniu i udostępnieniu Użytkownikom Serwisu w pełnym zakresie). 

d) W celu udostępnienia Serwisu Użytkownikowi, który skorzystał z formularza „Zostań beta testerem”, może zostać między Administratorem a takim Użytkownikiem zawarta odrębna umowa, określająca warunki udostępnienia Serwisu takiemu Użytkownikowi, jako beta testerowi - w razie niezawarcia takiej umowy, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do Konta użytkownika utworzonego dla Użytkownika, który skorzystał z formularza „Zostań beta testerem”.  

4. Umowa o świadczenie usługi z wykorzystaniem Formularza reklamacyjnego zostaje zawarta na czas określony od momentu wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika Formularza reklamacyjnego do czasu otrzymania przez Użytkownika odpowiedzi na reklamację pochodzącej od Administratora bądź Gospodarza (jeśli reklamacja kierowana była do Gospodarza), a w przypadku kontynuacji przez Użytkownika, do momentu udzielenia ostatniej odpowiedzi. 

5. Umowa o świadczenie usługi w postaci Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na jego otrzymywanie do chwili dezaktywacji subskrypcji – która to nastąpi w terminie 48 godzin licząc od daty zgłoszenia przez Użytkownika żądania anulowania subskrypcji. Korzystanie z Newsletteru jest możliwe po podaniu aktywnego adresu poczty elektronicznej i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie przez niego informacji handlowo – marketingowych od Administratora. Dezaktywacja subskrypcji następuje poprzez polecenie anulacji subskrypcji zrealizowane z wykorzystaniem linku dezaktywującego subskrypcje znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej przez Użytkownika w ramach Newslettera lub poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania anulacji subskrypcji. 


§ 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI 

1. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikom Serwisu narzędzi informatycznych, w tym formularzy interaktywnych, służących umożliwieniu Użytkownikom udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji odnoszących się do udostępniania powierzchni (przestrzeni) magazynowej oraz przechowywania towarów, składania ofert za pośrednictwem interaktywnych formularzy w Serwisie oraz umożliwieniu Użytkownikom zawierania umów najmu powierzchni (przestrzeni) przeznaczonej do przechowywania rzeczy lub umów przechowania rzeczy. W ramach Usługi Administrator dostarcza narzędzia i funkcjonalności: 

a) pozwalające Gospodarzowi na:

aa) zamieszczanie ogłoszeń dotyczących najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub świadczonych przez siebie usług, w tym w zakresie  przechowania rzeczy, 

bb) zamieszczanie informacji o warunkach świadczenia przez Gospodarza usług, z zastrzeżeniem, że warunki te winny być nie mniej korzystne dla Rezerwującego, niż warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym, w zakresie, w jakim warunki te byłyby mniej korzystne dla Rezerwującego niż warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują warunki przewidziane niniejszym Regulaminem; 

cc) zamieszczanie innych informacji w zakresie objętym oznaczeniami poszczególnych pól interaktywnych formularzy w Serwisie; 

b) pozwalające Rezerwującemu  na: zapoznanie się z ogłoszeniami Gospodarzy, 

c) pozwalające Użytkownikom na: 

c1) zawarcie pomiędzy Gospodarzem a Rezerwującym umowy przy wykorzystaniu funkcjonalności Systemu (udostępnionych za pośrednictwem Serwisu narzędzi informatycznych), na warunkach wspólnie ustalonych i zgodnych z ogłoszeniem Gospodarza umieszczonym w Serwisie, z zastrzeżeniem lit. cc) powyżej; 

c2) wysyłanie wiadomości do innych Użytkowników Serwisu oraz odpowiadanie na nie; treść wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Serwisu między Użytkownikami jest dostępna dla Administratora. Administrator może w toku wymiany takich wiadomości skierować do Użytkowników wiadomość odnoszącą się do wiadomości wymienianych między Użytkownikami; 

d) pozwalające Administratorowi na: naliczenie i pobranie opłaty za korzystanie z Usługi zgodnie z Cennikiem i wystawienie właściwego dokumentów księgowego, jak również nadzorowanie przebiegu czynności, dokonywanych za pośrednictwem Systemu, ich oceny pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu na to pozwalają. 

2. W celu zamieszczenia ogłoszenia dotyczącego najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub usług, w tym w zakresie przechowania towarów, Gospodarz zobowiązany jest do podania informacji o treści ogłoszenia, w tym: 

a) informacji odnoszących się do powierzchni (przestrzeni) magazynowej, której dotyczy ogłoszenie, w tym jej położenia, cech, wyposażenia, warunków dotyczących przyjmowania i przechowywania towarów, jak również informacji odnoszących się do usług, których dotyczy ogłoszenie, 

b) wysokości wynagrodzenia Gospodarza, 

c) warunkach płatności, w tym sposobie płatności (przy czym Gospodarz uprawniony jest wskazać swój rachunek bankowy, wskazany uprzednio przy rejestracji Konta, w odniesieniu do którego przeprowadzona została procedura Przelewu weryfikacyjnego z zastrzeżeniem ust 3 poniżej), terminie, bądź terminach zapłaty wynagrodzenia Gospodarza, w tym celu Gospodarz winien wypełnić zgodnie z niniejszym Regulaminem wszystkie aktywne pola interaktywnego formularza, służącego do zamieszczania ogłoszenia w zakresie objętym oznaczeniami poszczególnych pól takiego formularza, opisane w Serwisie, jako obowiązkowe, w tym podając prawdziwe, aktualne i niewprowadzające w błąd informacje.

3. Dodanie pierwszego ogłoszenia, jak również dodanie kolejnego ogłoszenia w razie zmiany numeru rachunku bankowego, bądź innych danych, wymaganych dla utworzenia Konta, wymaga zrealizowania Przelewu weryfikacyjnego. Wpłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w całości na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

4. Gospodarz, dodając ogłoszenie w Serwisie winien dokonać wyboru pomiędzy opcjami: wyrażam zgodę bądź nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez innych Użytkowników Serwisu, na potrzeby nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Gospodarzem a Rezerwującym oraz w celu prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie uniemożliwia złożenie Ogłoszenia;

5. Dla uchylenia wątpliwości stwierdza się, że informacje o usługach Gospodarzy i ogłoszenia prezentowane na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie skierowane do potencjalnych Rezerwujących do zawarcia Umowy. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń niespełniających warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, w tym warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a w przypadku uporczywego zamieszczania przez Gospodarza takich ogłoszeń mimo wyłączania ich widoczności przez Administratora, do zawieszenia Konta lub wypowiedzenia umowy o prowadzenia konta ze skutkiem natychmiastowym, jak i według swojego wyboru za wypowiedzeniem - §3 ust. 12 stosuje się.

7. W ramach umów zawieranych przez Użytkowników z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu niedopuszczalne jest magazynowanie (przechowywanie, czy składowanie) na udostępnionych powierzchniach rzeczy posiadanych nielegalnie, pochodzących z przestępstwa lub kradzieży, niedozwolonych lub których posiadanie wymaga dodatkowego zezwolenia, a w szczególności: broni i materiałów wybuchowych, szczątek zwłok ludzkich i zwierzęcych, materiałów biologicznych.

§6 

1. W celu zawarcia umowy z Gospodarzem użytkownik w pierwszej kolejności winien złożyć oświadczenie o zainteresowaniu ogłoszeniem Gospodarza (Rezerwacja wstępna). 

2. W celu złożenia Rezerwacji wstępnej Użytkownik winien prawidłowo wypełnić formularz udostępniony w Serwisie, oznaczony, jako formularz Rezerwacji wstępnej, uzupełniając aktywne pola tego formularza, oznaczone jako obowiązkowe, prawdziwymi i aktualnymi danymi, w tym: 

a) dokonać wyboru zamawianych Usług, spośród oferowanych przez Gospodarza za pośrednictwem Serwisu, w tym wskazując wielkość powierzchni (przestrzeni) magazynowej, której dotyczyć ma zamówienie, jak również oznaczenie towarów, będących przedmiotem magazynowania, w tym ich rodzaj, ilość, wagę oraz okres najmu bądź terminy świadczenia usług przez Gospodarza;  

b) dokonać wyboru pomiędzy opcjami: wyrażam zgodę bądź nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Gospodarzem a Rezerwującym oraz w celu prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie uniemożliwia złożenie zamówienia; 

c) dokonać wyboru spośród opcji dostępnych: wyrażam bądź nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika (w razie jeśli Użytkownik nie wyraził tej zgody uprzednio) - w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w powyższym celu, Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter - §4 ust. 5 niniejszego Regulaminu stosuje się; 

3. W razie złożenia przez Rezerwującego (poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie) Rezerwacji wstępnej, które może zawierać  zgłoszenie pytań co do zakresu ogłoszenia lub wniosków o doprecyzowanie ogłoszenia: 

a) Treść oświadczenia dotyczącego Rezerwacji wstępnej, w tym pytania do Gospodarza, jest udostępniana Gospodarzowi za pośrednictwem Serwisu. 

b) Gospodarz oraz Rezerwujący, korzystając z funkcjonalności Serwisu w związku z Rezerwacją wstępną, dodają do Ogłoszenia objętego Rezerwacją wstępną dodatkowe warunki (niezmieniające okresu, którego dotyczy Rezerwacja wstępna, oraz wielkości powierzchni (przestrzeni) magazynowej, której dotyczy Rezerwacja wstępna). 

c) Dodanie do Ogłoszenia dodatkowych warunków dokonywane jest przez zaakceptowanie przez Gospodarza oraz Użytkownika, który złożył Rezerwację wstępną, aktywnego pola formularza (udostępnionego w Serwisie w celu umożliwienia dodania przez Użytkowników dodatkowych ustaleń), w którym to aktywnym polu formularza dodatkowe warunki zostały opisane przez Rezerwującego, bądź Gospodarza.

d) W razie braku dodatkowych ustaleń między Użytkownikami zaakceptowany winien zostać przez Użytkownika, który złożył rezerwację wstępną, oraz Gospodarza “checkbox” oznaczony słowami “brak dodatkowych ustaleń”. 

e) Rezerwujący oraz Gospodarz mają możliwość zaakceptowania dodatkowych ustaleń opisanych w przywołanym wyżej aktywnym polu formularza, bądź zaakceptowania przez nich checkboxu oznaczonego słowami “brak dodatkowych ustaleń” przez okres, którego Administrator nie ogranicza. 

f) Zaakceptowanie przez Gospodarza dodatkowych ustaleń, opisanych w przywołanym wyżej aktywnym polu formularza, jak też (alternatywnie) zaakceptowanie przez Gospodarza checkboxa oznaczonego słowami “brak dodatkowych ustaleń” stanowi o złożeniu przez Gospodarza oferty obejmującej odpowiednio treść ogłoszenia z uwzględnieniem dodatkowych ustaleń (w razie zaakceptowania przez Gospodarza dodatkowych ustaleń opisanych w przywołanym wyżej aktywnym polu formularza) bądź obejmujących treść samego ogłoszenia (w razie zaakceptowania przez Gospodarza checkboxu oznaczonego słowami “brak dodatkowych ustaleń”). 

g) Gospodarz ma możliwość nadto odpowiedzieć na pytania zawarte w Rezerwacji wstępnej za pośrednictwem Serwisu. 

h) Rezerwujący, składając Rezerwację wstępną oraz Gospodarz, odpowiadając na rezerwację wstępną, zobowiązani są dokonać wyboru opcji (zaakceptować): “Przy składaniu rezerwacji, wszelkich następujących czynności, ze złożeniem zamówienia włącznie, nie stosuje się art. 66(1) §1-3 ustawy Kodeks cywilny”.  

i) W razie zaakceptowania przez Rezerwującego oraz Gospodarza dodatkowych ustaleń opisanych w przywołanym wyżej aktywnym polu formularza bądź zaakceptowania przez nich checkboxu oznaczonego słowami “brak dodatkowych ustaleń” Rezerwujący jest uprawniony do złożenia zamówienia, o którym mowa w §7 niniejszego Regulaminu, stanowiącego zaakceptowanie oferty złożonej przez Gospodarza w toku procedury Rezerwacji wstępnej, przez okres  3 (słownie: trzy) dni licząc od daty zaakceptowania przez Rezerwującego oraz Gospodarza takich dodatkowych ustaleń, bądź zaakceptowania przez nich checkboxu oznaczonego słowami “brak dodatkowych ustaleń”. 

j) Rezerwacja wstępna wygasa, a ogłoszenie staje się widoczne dla innych Użytkowników korzystających z Serwisu w charakterze Rezerwujących, jako nieobjęte rezerwacją:

a) w razie odwołania Rezerwacji wstępnej przez Rezerwującego bądź uchylenia jej przez Gospodarza, 

b) upływu terminu 3 dni licząc od daty zaakceptowania przez Rezerwującego oraz Gospodarza dodatkowych ustaleń opisanych w przywołanym wyżej aktywnym polu formularza, bądź zaakceptowania przez nich checkboxu oznaczonego słowami “brak dodatkowych ustaleń” bez złożenia w tym terminie przez Rezerwującego zamówienia stanowiącego zaakceptowanie oferty złożonej przez Gospodarza w toku procedury Rezerwacji wstępnej.    

§ 7

1. W celu złożenia zamówienia, stanowiącego zaakceptowanie oferty złożonej przez Gospodarza w toku procedury Rezerwacji wstępnej, o której mowa w §6 niniejszego Regulaminu, Użytkownik winien: 

a) dokonać wyboru opcji “ Zamawiam i zgadzam się na warunki płatności”

b) dokonać wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Serwisie;

c) dokonać wyboru opcji „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosował się do nich” 

2. Złożenie przez Rezerwującego zamówienia stanowi zaakceptowanie oferty, którą Gospodarz złożył odpowiednio:  

a) akceptując za pośrednictwem Serwisu, w ramach Rezerwacji wstępnej złożonej w odniesieniu do ogłoszenia tego Gospodarza, dodatkowe ustalenia opisane w aktywnym polu formularza, o którym mowa w ust. 3 paragrafu poprzedzającego, bądź 

b) akceptując checkbox oznaczony słowami “brak dodatkowych ustaleń”, o którym mowa w ust. 3 paragrafu poprzedzającego oraz 

c) akceptując opcję “Przy składaniu rezerwacji, wszelkich następujących czynności ze złożeniem zamówienia włącznie nie stosuje się art. 66(1) §1-3 ustawy Kodeks cywilny”, o której mowa w ustępie 3 paragrafu poprzedzającego. 

W razie składania zamówienia, zamówienie obejmuje całość ogłoszenia, którego dotyczyła Rezerwacja wstępna wraz z dokumentami do niego dołączonymi, w tym dla uchylenia wątpliwości, wraz z dokumentem określającym dodatkowe warunki (który stał się integralną częścią Ogłoszenia, którego dotyczy Rezerwacja      wstępna), powstałym przez zaakceptowane przez Rezerwującego oraz Gospodarza aktywnego pola formularza, o którym mowa w ust. 3 paragrafu poprzedzającego.

3. Składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty, Rezerwujący zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę, której dotyczy zamówienie w wysokości wskazanej w ogłoszeniu Gospodarza  na warunkach, w tym w terminach określonych w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem, że płatność na rzecz Gospodarza winna zostać dokonana na rachunek bankowy Gospodarza podany w Serwisie.

4. Po złożeniu zamówienia (co stanowi złożenie oferty przez Rezerwującego), wysyłane jest do Rezerwującego na podany przez niego adres e-mail  potwierdzenie złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia ogłoszenie oznaczone jest w Serwisie, jako objęte rezerwacją.     

5. Niezależnie od potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, w odrębnej wiadomości e-mail, wysłanej nie później niż 3 (słownie: trzy) od złożenia zamówienia przez Rezerwującego, na wskazany powyżej adres e-mail, przesyłane jest Rezerwującemu potwierdzenie zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami poniższymi . Potwierdzenie zawarcia umowy wysyłane jest  również automatycznie na adres e-mail Gospodarza. 

6. Z chwilą przesłania potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w ustępie 5 powyżej, uważa się umowę pomiędzy Gospodarzem a Rezerwującym za zawartą. Jednocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy Rezerwującemu, wysyłane jest oznaczenie danych do zapłaty należności na rzecz Gospodarza z zastrzeżeniem, że dane do zapłaty będą obejmowały wskazanie numeru rachunku bankowego oraz identyfikację usługi objętej zamówieniem, a nadto oznaczenie kwot należnych Gospodarzowi, sposobu i terminów zapłaty na rzecz Gospodarza.  

7. Z uwagi na okoliczność, że funkcjonalność Serwisu, służąca zawieraniu za jego pośrednictwem umów jest ukształtowana w ten sposób, że Strony przyszłej umowy, na etapie poprzedzającym złożenie zamówienia (etap Rezerwacji wstępnej) potwierdzają zgodę na warunki umowy (co dokonywane jest przez dodawane na etapie rezerwacji wstępnej dodatkowych ustaleń do Ogłoszenia, którego dotyczy Rezerwacja wstępna bądź zaakceptowanie opcji braku dodatkowych ustaleń), generowanie i wysyłanie do Rezerwujących potwierdzeń zawarcia umowy, o których mowa w ustępie 5 powyżej, jest generowane automatycznie, na co Gospodarz, składając ogłoszenie za pośrednictwem Serwisu, wyraża zgodę.  

8. Z datą doręczenia wygenerowanego automatycznie potwierdzenia zawarcia umowy do Rezerwującego, umowa między Rezerwującym a Gospodarzem, której dotyczyło zamówienie Rezerwującego, będzie uważana za zawartą. O doręczeniu potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Gospodarz jest informowany automatycznie wygenerowaną wiadomością e-mail – w wiadomości tej zawarta jest kompletna treść potwierdzenia zawarcia umowy.  

9. Gospodarz w swoim ogłoszeniu jest uprawniony do przewidzenia możliwości wycofania się przez Rezerwującego z zamówienia (Rezerwacji); w takim wypadku Gospodarz winien wskazać, w jakich wypadkach i w jakim terminie od złożenia zamówienia dopuszczalne jest wycofanie się z zamówienia (Rezerwacji) oraz, czy należność uiszczona na rzecz Gospodarza w związku z zamówieniem (Rezerwacją) podlega zwrotowi na rzecz Rezerwującego, a jeśli tak, to w jakim terminie i w jakim zakresie. W razie skorzystania przez Rezerwującego z uprawnienia do wycofania się z zamówienia (Rezerwacji) na warunkach dopuszczonych przez Gospodarza, o których mowa powyżej, tak Gospodarz, jak i Rezerwujący zobowiązani są poinformować o tym fakcie Administratora za pośrednictwem wiadomości email. 

10. Gospodarz będzie uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu z Rezerwującym, w razie jeśli mimo upływu terminu zapłaty należności na jego rzecz, nie zostanie uiszczona Gospodarzowi przez Rezerwującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie bądź z zastosowaniem formularza udostępnionego w Serwisie w terminie 7 dni licząc od daty upływu terminu zapłaty należności przez Rezerwującego. 

 

§ 8

1.  Administrator w żadnym przypadku nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i nie jest upoważniony do zawierania takich umów w imieniu Użytkownika, z zastrzeżeniem, że dla uchylenia wątpliwości Strony uznają, że automatyczne potwierdzenie zawarcia umowy stanowi wynik skorzystania przez Gospodarza z narzędzia informatycznego udostępnionego przez Administratora, a więc wynika czynności prawnej Gospodarza zmierzającejbezpośrednio do potwierdzenia zawarcia umowy (a nie wynik działania Administratora jako pełnomocnika).

2. Umowy zawierane są przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, na ich rachunek oraz na ich ryzyko. 

 

§ 9

1. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań polegających na: 

a) umieszczaniu w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,  nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających sceny pornograficzne, czy związanych z oferowaniem usług, które pozostają niezgodne z prawem, 

b) wykorzystywaniu Serwisu do popełnienia czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego,

c) prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz akcji rozsyłania niezamówionej masowej korespondencji, tzw. SPAM.

2. Użytkownik nie ma prawa, bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Administratora, do wysyłania, rozpowszechniania i udostępniania z wykorzystaniem danych zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu, jakichkolwiek treści marketingowych, informacyjnych, nakłaniających do współpracy z Użytkownikami z pominięciem Serwisu, w tym w sposób uciążliwy i sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Serwis pozwala na publikowanie przez Użytkowników opinii oceniających świadczenie usług przez innych Użytkowników jako stronę umowy najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub umowy o przechowanie towarów, jak też wykonanie umowy przez Użytkownika, jako Gospodarza w ramach takiej umowy najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub umowy o przechowanie towarów, z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii godzących w dobre imię, czy dobra osobiste podmiotu, którego opinia dotyczy, jak również sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa; Administrator uprawniony jest do usuwania takich opinii w całości lub w części. Opinie mogą zamieszczać jedynie użytkownicy Serwisu posiadający konta w Serwisie. Administrator nie weryfikuje prawdziwości opinii zamieszczanych przez Użytkowników, w tym nie weryfikuje, czy opinie zostały wyrażone przez osoby, które rzeczywiście zawarły umowę z Użytkownikiem, którego ocena dotyczy.

 

§ 10

Gospodarz zobowiązuje się, że w razie zawarcia z danym Rezerwującym umowy za pośrednictwem Serwisu, nie będzie oferował swoich usług z pominięciem Serwisu takiemu Rezerwującemu, jak również nie będzie zawierał z takim Rezerwującym umów z pominięciem Serwisu. W razie naruszania przez Gospodarza obowiązków przewidzianych zdaniem powyższym Administrator niezależnie od uprawnień do naprawienia szkody, uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym (co prowadzi do usunięcia konta Gospodarza z Serwisu) bez konieczności uprzedniego żądania do zaniechania naruszeń lub wedle swojego wyboru wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta z zachowaniem 7 dni okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca), liczonego od dnia zakończenia okresu obowiązywania umów zawartych przez Użytkownika (do którego adresowane jest wypowiedzenie) za pośrednictwem Systemu z innymi Użytkownikami Serwisu bądź liczonego od daty złożenia Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na piśmie, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, gdy w dacie składania oświadczenia o wypowiedzeniu brak jest aktualnie obowiązujących umów, zawartych przez tego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu z innymi Użytkownikami. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga uzasadnienia.   

 

§ 11 

1. Administrator informuje Użytkownika nadto, iż: 

a) Administrator zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Administratora; 

b) Nie przewiduje się ponoszenia przez Użytkownika na rzecz Administratora kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, w tym celu po stronie Użytkownika pozostaje konieczność zapewnienia dostępu do sieci Internet w celu umożliwienia korzystania z Serwisu;

c) Administrator nie wprowadził Kodeksu dobrych praktyk rynkowych ani nie zobowiązał się do przestrzegania takiego kodeksu dobrych praktyk; 

d) Administrator nie przewiduje minimalnego czasu trwania zobowiązań Użytkownika, będącego konsumentem, na gruncie umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu;

e) Administrator nie przewiduje obowiązku złożenia przez Użytkownika kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych;

f) w odniesieniu do zagadnienia funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony, jak również zagadnienia dotyczącego mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć – Administrator informuje, iż: 

1) Serwis, prowadzony przez Administratora dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i korzystanie z niego odbywa się za pośrednictwem wybranej przez Użytkownika przeglądarki internetowej, wszelkie opłaty związane z dostępem do tej sieci Internet oraz transmisją danych ponosi Użytkownik.

2) dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z systemu internetowego Użytkownika winien korzystać z tego systemu z użyciem urządzenia posiadającego program antywirusowy o aktualnej bazie wirusów i złośliwego oprogramowania, jak również nie powinien korzystać z niezabezpieczonego połączenia internetowego (takiego, jak choćby publiczny hotspot, czy wifi w miejscach publicznych, jak np.: restauracje, czy kawiarnie), jak również zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób trzecich, 

3) dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z systemu internetowego Użytkownik winien nie udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom oraz winien zabezpieczyć swój login i hasło przed dostępem osób trzecich; 

g) W związku z obowiązkiem poinformowania konsumenta o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy, Usługodawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (w tym za pośrednictwem Serwisu) nie przysługuje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Kupującemu będącemu konsumentem przykładowo w odniesieniu do umów: 

● o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

● w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

●w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

2. Konsumentowi przysługuje możliwość wykorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również wystąpić z wnioskiem do  Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Białymstoku o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Konsument może skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów). Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), jak również w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Istnieje również możliwość złożenia skargi poprzez unijną platformę ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL).

3. Administrator podkreśla, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych z jej wykorzystaniem wiąże się z ryzykiem przedostania się do systemu teleinformatycznego lub urządzenia końcowego Użytkownika szkodliwego oprogramowania, w tym także z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika przez osoby do tego nieuprawnione. W związku z tymi zagrożeniami Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników odpowiednich zabezpieczeń technicznych, jak również rozważne korzystanie z Serwisu oraz weryfikację prawdziwość komunikatów kierowanych przez Administratora do Użytkownika.

 

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, podane przez Użytkownika w Serwisie, w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu zamówienia, a mianowicie: 

a) nazwisko i imiona; 

b) adres siedziby Użytkownika, adres do korespondencji Użytkownika, jeśli jest inny niż adres siedziby; 

c) adres poczty elektronicznej Użytkownika;

d) numer telefonu, 

e) firma (oznaczenie przedsiębiorcy, w tym nazwa przedsiębiorcy będącego osobą prawną),  

f) numer NIP Użytkownika; 

g) numer REGON Użytkownika; 

h) Nr rachunku bankowego Użytkownika;

 

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest dokonywane przez Administratora w takim zakresie, w jakim jest niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi oraz w celu prawidłowej realizacji Umowy z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Administrator jest uprawniony, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę przetwarzać dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego usług i produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem poczty e-mail.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia. Dane niezbędne do świadczenia Usług, których dotyczy niniejszy Regulamin, to dane wskazane w  lit: a - h ustępu 1 powyżej, w tym dane wskazane w lit. f) to dane niezbędne do wystawienia faktury VAT Użytkownikowi, będącemu przedsiębiorcą. Nieudostępnienie danych wskazanych w lit a-h stanowi uzasadnienie odmowy świadczenia Usług, których dotyczy Regulamin niniejszy, bowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator, zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz właściwość usługi świadczonej drogą elektroniczną i sposób jej rozliczenia, przy czym w odniesieniu do niepodania danych wskazanych w  lit. f) ustępu 1 powyżej, niepodanie ich uniemożliwi wystawienie faktury VAT Użytkownikowi, będącemu przedsiębiorcą. W odniesieniu do danych niezbędnych do świadczenia usługi, w formularzu na stronach Serwisu jest to zaznaczone przez wskazanie, iż wypełnienie rubryk formularza odnoszących się do tych danych jest obowiązkowe.  

4. Użytkownik,  może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez Administratora również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz doręczania Użytkownikowi komunikatów w Serwisie, a także na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Administratora, informacji handlowych od Administratora, w tym newslettera. 

 

§ 13  CENA USŁUGI I ROZLICZENIA

 

1. Ceny usług świadczonych przez Administratora, objętych niniejszym Regulaminem, zamieszczone są w Cenniku, dostępnym na stronie internetowej Administratora pod adresem https://4shelf.com/cennik oraz podane są w złotych polskich, jak również zawierają podatek VAT, którego wysokość podana jest również odrębnie. Do zmian Cennika stosuje się postanowienia o zmianach niniejszego Regulaminu.  

2. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, Użytkownik akceptuje obowiązek uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem.  

3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, przelewu elektronicznego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wskazanego przez Administratora zgodnie z regulaminem dostawcy płatności elektronicznych, do którego link dostępny jest przy polu wyboru metody płatności elektronicznych.  

4. Administrator wystawi na rzecz Użytkownika fakturę potwierdzającą zapłatę na rzecz Administratora opłaty zgodnie z Cennikiem, która to faktura zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie. Faktura może obejmować swoim zakresem większą liczbę transakcji, ale nie zawsze zawartych w jednym miesiącu kalendarzowym. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat za korzystanie z funkcjonalności Serwisu, także w przypadkach, w których nie dojdzie do wykonania zawarcia umowy najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub przechowania rzeczy pomiędzy Użytkownikami, z przyczyn niezawinionych przez Administratora. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności (zaistnienia podstawy prawnej) zwrotu Opłaty uiszczonej (przekazanej) przez Użytkownika z wykorzystaniem karty płatniczej, bądź uiszczonej przelewem  Administratorowi, Administrator dokona zwrotu Opłaty na rachunek bankowy odpowiednio przypisany do płatności elektronicznej Użytkownika, bądź z którego dokonano przelewu.

 

§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Każdy z Użytkowników Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności może ponosić na zasadach ogólnych odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora lub innych Użytkowników.

2. Gospodarz zobowiązany jest zapewnić, by wszelkie dane, jak również zapewnienia podawane przez niego za pośrednictwem Serwisu były prawdziwe i aktualne i niewprowadzające w błąd, dotyczy to w szczególności informacji odnoszącej się do dostępności powierzchni (przestrzeni) magazynowej, cech magazynu, jego wyposażenia, obsługi i zakresu usług (zakresie, rodzaju i warunków świadczonych usług) czy istnienia oraz zakresu ubezpieczenia Gospodarza. 

3. W razie, jeśli dane lub zapewnienia złożone za pośrednictwem Serwisu stały się nieaktualne, Gospodarz zobowiązany jest do ich niezwłocznego zaktualizowania. Za podanie danych lub zapewnień nieprawdziwych, jak również wprowadzających w błąd, nieaktualnych oraz za niezaktualizowanie podanych danych lub zapewnień, niezwłocznie po tym, gdy staną się nieaktualne, Gospodarz ponosi odpowiedzialność tak względem innych użytkowników Serwisu, w tym podmiotów, z którymi zawiera umowy, jak również względem Administratora. 

4. Podmiotami wyłącznie odpowiedzialnymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej między nimi za pośrednictwem Serwisu są Użytkownicy, pomiędzy którymi doszło do zawarcia tej umowy. 

5. Gospodarz zobowiązuje się i gwarantuje, że umowy zawarte przez niego za pośrednictwem Serwisu będzie on wykonywał z najwyższą starannością. W szczególności Gospodarz został poinformowany, jak również jest świadom, że jakość usług świadczonych przez Gospodarzy względem Użytkowników, z którymi ci Gospodarze zawarli umowy za pośrednictwem Serwisu, jest warunkiem należytego jego funkcjonowania oraz sukcesu rynkowego. 

6. Gospodarz ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnioną Rezerwującemu  powierzchnię (przestrzeń) wraz z wszelkimi urządzeniami, obsługą oraz oprogramowaniem, w tym służącymi do obsługi procesu magazynowania, składowania (przechowania) towarów oraz zapewnia, że udostępniana przez niego powierzchnia (przestrzeń) magazynowa wraz z wszelkimi urządzeniami, oprogramowaniem, w tym służącymi do obsługi procesu magazynowania, składowania (przechowania) towarów, nadaje się do korzystania zgodnie z przeznaczeniem i nie posiada wad. 

7. W razie, jeśli przedmiotem umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest świadczenie usług przez Gospodarza, w tym w zakresie przechowania towarów, Gospodarz ponosi odpowiedzialność w szczególności za szkody wyrządzone: 

a) przez siebie, jak i przez osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu usług (w tym w związku z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem takich usług), jak również 

b) przez inne osoby korzystające z usług Gospodarza w zakresie udostępniania powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub w zakresie przechowania, czy składowania towarów – tj.: dla uchylenia wątpliwości Gospodarz ponosi odpowiedzialność również za szkody wyrządzone przez innych użytkowników powierzchni (przestrzeni) magazynowej jak i przez osoby, których towary znajdują się, są przechowywane czy składowane w ramach powierzchni (przestrzeni) magazynowej, w tym spowodowane przez przechowywane w ramach tej powierzchni (przestrzeni) magazynowej towary innych, niż Rezerwujący, podmiotów bądź wyrządzone z przyczyn dotyczących przechowywanych w ramach tej powierzchni (przestrzeni) magazynowej towarów innych, niż Rezerwujący, podmiotów.

c) Gospodarz zobowiązuje się i gwarantuje, iż w pełnym zakresie naprawi szkodę, w tym pokryje wszelkie koszty podmiotu, z którym zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu, których powstanie było związane z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem przez Gospodarza jego obowiązków, jak również inne szkody, za które odpowiada stosownie do niniejszego Regulaminu. 

d) W szczególności w razie jeśli Gospodarz zapewnił za pośrednictwem Serwisu, że wielkość powierzchni magazynowej, co do której udostępnienia została zawarta przez niego umowa, jest dostępna dla podmiotu, z którym zawarł za pośrednictwem Serwisu umowę, a okaże się to nieprawdziwe w całości lub w części, to w takim razie Gospodarz gwarantuje, że zapewni takiemu podmiotowi powierzchnię (przestrzeń) magazynową zastępczą o tych samych cechach wraz z takim samym zakresem usług (dostarczane przez inny podmiot zajmujący się profesjonalnie prowadzeniem działalności w zakresie udostępniania powierzchni magazynowej oraz świadczenia usług w zakresie przechowania towarów w prowadzonym przez siebie magazynie, oraz dający rękojmie należytego wykonania usług), jak objęte umową z Gospodarzem, jak również poniesie koszty dostarczenia towaru takiego podmiotu do takiej zastępczej powierzchni (przestrzeni) magazynowej, jak również pokryje koszt różnicy między wynagrodzeniem Gospodarza, wynikającym z umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz wynagrodzeniem podmiotu zastępczego, który dostarcza powierzchnię zastępczą wraz z usługami.  

8. Rezerwujący zobowiązuje się, że umowy zawarte przez niego za pośrednictwem Serwisu będzie on wykonywał z najwyższą starannością. 

9. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie bądź osoby, za które ponosi odpowiedzialność bądź którymi się posługuje szkody w mieniu Gospodarza, w tym w magazynie Gospodarza, jak również w mieniu innych podmiotów korzystających z usług Gospodarza, w tym podmiotów, które korzystają z powierzchni (przestrzeni) magazynowej Gospodarza, w tym osób, których rzeczy znajdują się, są przechowywane bądź składowane na terenie powierzchni (przestrzeni) magazynowej Gospodarza. 

10. Rezerwujący zobowiązuje się i gwarantuje, że w pełnym zakresie naprawi szkodę, w tym pokryje wszelkie koszty, których powstanie było związane z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem przez Rezerwującego jego obowiązków, jak również inne szkody, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszym Regulaminem.

11. Gospodarz dołoży należytej staranności, aby na bieżąco informować innych Użytkowników o utrudnieniach lub przeszkodach w realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem Serwisu. 

12.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu przechowywanym przez Użytkowników na podstawie zawartych przez nich umów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie Użytkownicy powinny rozstrzygać między sobą.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Gospodarzy i Rezerwujących  ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Użytkowników do zawarcia umowy, wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność podawanych przez nich informacji.

14. Użytkownicy Serwisu, zawierając umowy za pośrednictwem Serwisu, akceptują rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia konieczności (zaistnienia podstawy prawnej) zwrotu należności uiszczonej (przekazanej) przez Użytkownika z wykorzystaniem karty płatniczej, bądź uiszczonej przelewem, zwrot takiej Opłaty zostanie dokonany na rachunek bankowy odpowiednio przypisany do płatności elektronicznej Użytkownika, bądź z którego dokonano przelewu.

 

§ 15

    1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny oraz urządzeń końcowych Użytkowników następujących wymagań:

a) komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie pozwalające na przeglądanie stron www, z dostępem do sieci Internet,

b) sterowanie: klawiatura, mysz, touchpad;

c) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 30 Mb/s, upload 10 Mb/s;

d) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Google Chrome w wersji 113 lub wyższej 

e) aktywna możliwość zapisów plików Cookies.


2. Administrator dokłada należytej staranności, aby Serwis funkcjonował w sposób ciągły i zgodny z jego funkcjami, co nie wyklucza wystąpienia przerw lub zaburzeń jego funkcjonowaniu. 

3.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera lub z powodu innych okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie dało się uniknąć, skutkujących wstrzymaniem bądź ograniczeniem  funkcjonowania Serwisu.

4.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. W razie  otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych (treści publikowanych przez Użytkowników) lub związanej z nimi działalności Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 

 

§ 16

 

1. Administrator informuje, że nie stosuje plasowania ogłoszeń rozumianego, jako przyznawanie określonej widoczności ogłoszeniom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania ogłoszeń przez Użytkowników Serwisu innego niż tylko będące następstwem wpisania w formularzu wyszukiwania przez osobę wyszukującą ofertę kryteriów wyszukiwania,  z których główne kryteria to: lokalizacja, w jakiej poszukiwana jest przestrzeń (powierzchnia) magazynowa, wielkość poszukiwanej wolnej powierzchni (przestrzeni) magazynowej, oraz oczekiwane terminy dostępności wolnej powierzchni (przestrzeni) magazynowej,   z zastrzeżeniem ustępu poniższego. 

2. W następstwie wpisania w formularzu wyszukiwania informacji, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wyświetlane są wszystkie oferty spełniające kryteria zawarte w zapytaniu służącym wyszukaniu oferty z zastrzeżeniem, że (w razie wprowadzenia takiej funkcjonalności Serwisu) ogłoszenia Użytkowników, którzy zawarli za pośrednictwem Serwisu i następnie należycie wykonali, 3 (słownie trzy) ostatnich transakcji przed danym wyszukiwaniem – Ogłoszenia takich Użytkowników będą wyświetlane w pierwszej kolejności oraz będą  w takim  wypadku zawierały oznaczenie „Stały partner”. 

3. Administrator informuje, że za pośrednictwem Serwisu udostępniana jest w każdym wypadku informacja czy osoba oferująca usługi za pośrednictwem Serwisu jest przedsiębiorcą; informacja ta udostępniana jest na podstawie oświadczenia tej osoby. 

4. Do umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu, jeżeli stroną tej umowy oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe nie jest przedsiębiorca, nie stosuje się przepisów dotyczących konsumentów; 

5. Administrator, celem wskazania podziału obowiązków związanych z umową, która jest zawierana przez konsumenta za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy Rezerwującym a Gospodarzem, wskazuje, że Administrator jedynie udostępnia Stronom umowy narzędzia informatyczne służące zawieraniu umowy oraz następnie komunikacji między jej stronami, w tym służące umożliwieniu Rezerwującemu składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie; wszelkie inne obowiązki związane z taką umową spoczywają na jej stronach. 

 

§ 17 PRAWA AUTORSKIE

 

     1. Wszelkie prawa, w tym prawa majątkowe autorskie do Serwisu przysługują Administratorowi. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały, oraz bazy danych i informacje, w szczególności układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, znaki towarowe, elementy graficzne, logotypy, kod źródłowy, nazwa, domena internetowa, a także formularze stanowią przedmiot praw autorskich Administratora lub podmiotów trzecich, współpracujących z Administratorem. 


       2. Użytkownik, publikując w Serwisie materiały, przyznaje Administratorowi (przenosi na administratora) nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do wykorzystywania tych materiałów (jak i wykonywania ich kopii dowolną techniką), a także ich kopii w całości bądź w części na potrzeby prowadzenia Serwisu i reklamowania Serwisu, czy informowania o Serwisie, w tym wyświetlania tych materiałów bądź ich kopii w Serwisie, udostępniania tych materiałów bądź ich kopii poza Serwisem, tak w formie elektronicznej, za pośrednictwem sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych, a także w formie drukowanej w związku z informowaniem o Serwisie, czy prowadzeniem działań marketingowych i reklamowych odnoszących się do Serwisu.

 

3. Użytkownik publikując w ramach ogłoszeń materiały posiadające status utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe pozwalające na wykorzystanie tych materiałów w ramach Serwisu bez naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie praw osób trzecich spowodowane publikacją materiałów w ramach Serwisu.

4. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Administratorowi z roszczeniem z tytułu naruszenia jego prawa poprzez zamieszczenie w Serwisie utworów naruszających prawa autorskie osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się do:

a) udzielenia Administratorowi wszelkiej pomocy, która okaże się niezbędna dla obrony Administratora przed roszczeniami osoby (osób) trzecich oraz pokrycia wszelkich kosztów Administratora związanych z tą obroną,

b) uczynienia zadość roszczeniom osób trzecich, ewentualnie zwrócenia Administratorowi należności zapłaconych przez Administratora osobom trzecim w celu pokrycia tych roszczeń,

c) podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych gwarantujących należytą ochronę Administratora przed roszczeniami osób trzecich, w tym zobowiązuje się wstąpić w miejsce Administratora, a w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Administratora do toczących się przeciwko niemu postępowań sądowych.

5. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu, nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu ani materiałów w nim zamieszczonych czy udostępnianych za jego pośrednictwem. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Serwisu, materiałów w nim zamieszczonych czy udostępnianych za jego pośrednictwem, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu, lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora,

b) korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,

c) niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych lub zakłócanie działania Serwisu w inny sposób. 

6. W razie udostępnienia Gospodarzowi przez Administratora interfejsu programowania aplikacji (API) Gospodarz zobowiązuje się do korzystania z takiego API zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania ich tłumaczenia czy modyfikacji.

 

§ 18

 

1. Strony oświadczają, że w związku z niniejszą umową, Użytkownik będzie miał dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora (zwanych dalej również Informacjami) oraz jest zobowiązany do zachowania ich w poufności. 

2. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią na potrzeby niniejszej umowy wszelkie informacje, o których Użytkownik powziął wiedzę w związku z współpracą z Administratorem, które nie są udostępniane publicznie za pośrednictwem Serwisu jego Użytkownikom, w tym informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne dotyczące Administratora, procedur, sposobów działania Administratora, jak również podmiotów z nim współpracujących, w tym odnoszące się do: 

a) projektów, specyfikacji, dokumentów technicznych, w tym dotyczących oprogramowania, maszyn, urządzeń, instalacji technicznych i technologicznych, praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz danych organizacyjnych, handlowych, finansowych, podatkowych, księgowych; 

b) danych identyfikujących kontrahentów Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących;  

c) danych identyfikujących pracowników, współpracowników Administratora. 

 

3. Obowiązek zachowania poufności, dla uchylenia wątpliwości, nie obejmuje informacji udostępnianych publicznie za pośrednictwem Serwisu jego Użytkownikom i nie wyklucza możliwości informowania przez Użytkowników innych podmiotów o istnieniu Serwisu oraz zakresu usług, świadczonych przez Administratora za jego pośrednictwem

 

4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności: 

a) chronić informacje objęte poufnością przed ujawnieniem podmiotom trzecim, podejmując wszelkie środki, w tym środki techniczne oraz organizacyjne, niezbędne dla zapewnienia nieujawnienia informacji podmiotom, czy osobom nieuprawnionym; 

b) wykorzystywać wszelkie Informacje objęte poufnością wyłącznie w celu realizacji obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszego Regulaminu i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji takich obowiązków; 

c) nie kopiować ani w żaden inny sposób nie powielać informacji objętych poufnością, chyba że potrzeba taka wynikać będzie z obowiązku należytego wykonania obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem; 

d) przekazywać informacje objęte poufnością tylko współpracownikom (pracownikom, osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych), których obowiązki wymagają takiej wiedzy, po zobowiązaniu takich osób do zachowania poufności co do przekazanych informacji;  

e) w trybie niezwłocznym poinformować Administratora o jakichkolwiek okolicznościach, powodujących choćby podejrzenie, że Użytkownik będzie zmuszony do ich ujawnienia na mocy decyzji administracyjnych, sądowych lub wiążących decyzji organów państwa innego rodzaju. 

5. Na żądanie Administratora, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu materiałów odnoszących się do Informacji w jakiejkolwiek formie.  

6. Użytkownik  zobowiązuje się zachować obowiązki wynikające z umowy w zakresie nieujawniania informacji udostępnionych mu przez Administratora przez okres, w którym stan poufności informacji istnieje, nie krócej jednak w każdym razie niż przez okres 3 lat (słownie: trzech lat), licząc od dnia, w którym umowa między Stronami przestała obowiązywać. Dla uchylenia wątpliwości Strony oświadczają i podkreślają, że dane prawnie chronione, w szczególności takie jak dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora zachowują walor poufności bez względu na upływ czasu i ujawnianie ich jest zabronione. 

 

§ 19 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Administrator prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, dbając o jego poprawne funkcjonowanie oraz podejmuje działania mające na celu poprawę funkcjonowania Serwisu.

 

2. Administrator zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu umożliwienia poprawnego działania Serwisu. 

 

3. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność jedynie za wyrządzoną przez siebie szkodę z winy umyślnej albo wskutek rażącego niedbalstwa.

 

4. Względem Użytkownika, będącego Konsumentem, Administrator odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie jego obowiązków na zasadach ogólnych. 

 

5. Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność (a Użytkownicy akceptując niniejszy Regulamin wyrażają na to zgodę) w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a Użytkownik wyraża na to zgodę, w szczególności za:

a) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z przepisami prawa,

b) treści i formę informacji, ogłoszeń, materiałów, czy opinii udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem usług, nieprawidłowe, wprowadzające w błąd, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c) wszelkie szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym Użytkownicy wbrew zapisom Regulaminu udostępnili dane z Konta,

d) naruszenia, w tym niedostępność bądź nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet czy urządzeń bądź oprogramowania Użytkownika,

e przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

f) szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane zablokowaniem Konta albo dostępu do części lub całości usług wobec każdego Użytkownika, jeśli zablokowanie konta albo dostępu do części lub całości usług było dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w związku z działaniami Użytkownika sprzecznymi z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Administratora lub innych Użytkowników. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi lub inne aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są podmioty trzecie, a także za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których Użytkownik korzysta w celu korzystania z Serwisu.

 
7. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem Serwisu. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres: 4MAT Sp. z o.o. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok jak również za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@4shelf.pl oraz za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego w Serwisie.  

8. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (np.: imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem jego e-mail, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag (w razie, jeśli reklamacja dotyczy zgłoszenia dysfunkcji w funkcjonowaniu Serwisu, dysfunkcja ta winna zostać szczegółowo opisana) oraz treść żądania.
 

9. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku. W odpowiedzi na reklamację Administrator ustosunkowuje się do zastrzeżeń i ewentualnych roszczeń Użytkownika. W odpowiedzi na reklamację Administrator informuje Użytkownika czy i w jakim zakresie uznaje zastrzeżenia i roszczenia Użytkownika za uzasadnione.
 

10. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli: reklamacja nie zawiera danych pozwalających zidentyfikować jej autora lub danych kontaktowych lub gdy nie zawiera opisu zgłaszanych zastrzeżeń.  

 

11.  Użytkownik, który jako Rezerwujący zawarł za pośrednictwem Serwisu umowę najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub umowę przechowania towarów z innym Użytkownikiem, jako Gospodarzem, uprawniony jest skorzystać z funkcjonalności Serwisu w postaci Formularza Reklamacyjnego w celu składania reklamacji odnoszących się do najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub przechowania towarów. W takim wypadku:

 

a) Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Gospodarza podany w Serwisie, jak również za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Gospodarza podany w Serwisie oraz za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego w Serwisie; 

b) Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (np.: imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem jego e-mail, identyfikację rezerwacji, której dotyczy, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag oraz treść żądania; 

c) Odpowiedź na reklamację Gospodarz przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku. W odpowiedzi na reklamację Gospodarz ustosunkowuje się do zastrzeżeń i ewentualnych roszczeń Użytkownika. W odpowiedzi na reklamację Gospodarz informuje Użytkownika czy i w jakim zakresie uznaje zastrzeżenia i roszczenia Użytkownika za uzasadnione; 

d) treść wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Serwisu w związku ze złożoną przez Rezerwującego reklamacją skierowaną do Gospodarza jest dostępna dla Administratora. Administrator może w toku wymiany takich wiadomości skierować do Użytkowników wiadomość odnoszącą się do wiadomości związanych z reklamacją Rezerwującego.


12. Dla uchylenia wątpliwości wszystkie dane znajdujące się w serwisie mogą być dostępne dla Administratora.    

 

§ 20 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Użytkownik, będący Konsumentem jest uprawniony, z zastrzeżeniem §11 ust. 1 lit. g) niniejszego Regulaminu, do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi przez Administratora w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy - przykładowo przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu za pośrednictwem wiadomości email na adres kontakt@4shelf.pl lub przez oświadczenie złożone na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, przesłane na adres siedziby Administratora. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. 

 

§ 21

Użytkownik, będący Konsumentem jest uprawniony, z zastrzeżeniem §11 ust. 1 lit. g) niniejszego Regulaminu, do odstąpienia od Umowy najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub przechowania rzeczy zawartej za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od daty zawarcia takiej umowy - przykładowo przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy według wzoru  stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu za pośrednictwem wiadomości email na adres e mail Gospodarza  lub przez oświadczenie złożone na piśmie, przesłanie na adres siedziby drugiej strony takiej umowy najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub przechowania rzeczy, na przykład według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. 

 

§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

2. Rozstrzyganie sporów:

a) powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który posiada status Konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym według właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem innym niż Konsument, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

 

3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Administratora, jeśli usługobiorca (Użytkownik) został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 

4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów przed dokonaniem zmiany Regulaminu zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na wykonane umów zawartych między Użytkownikami przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

 

5. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Użytkownik posiadający status Konsumenta może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 

6. O każdorazowej zmianie Regulaminu Administrator jest zobowiązany powiadomić Użytkowników na stronie internetowej Serwisu, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.

 

7. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta użytkownika z zachowaniem 7 dni wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca), liczonego od dnia zakończenia okresu obowiązywania umów zawartych przez tego Użytkownika za pośrednictwem Systemu z innymi Użytkownikami Serwisu bądź liczonego od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, gdy w dacie składania oświadczenia o wypowiedzeniu brak jest aktualnie obowiązujących umów, zawartych przez tego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu z innymi Użytkownikami. §22 ustęp 8 zdanie drugie niniejszego Regulaminu stosuje się.

 

8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, wszystkie aktualnie opublikowane ogłoszenia Gospodarza zostaną usunięte w dacie złożenia wypowiedzenia, poczynając, od której to daty nie będzie możliwe zawieranie przez Użytkownika, który złożył wypowiedzenie, nowych umów z Użytkownikami. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni (ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca) i jest liczony od dnia zakończenia okresu obowiązywania umów zawartych przez Użytkownika, który złożył wypowiedzenie, za pośrednictwem Systemu z innymi Użytkownikami Serwisu bądź liczonego od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, gdy w dacie składania oświadczenia o wypowiedzeniu brak jest aktualnie obowiązujących umów, zawartych przez tego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu z innymi Użytkownikami. 

 

9. Wypowiedzenie umowy pozostaje bez wpływu na umowy zawarte przez Użytkownika z innymi Użytkownikami Serwisu i nie zwalnia Użytkownika z obowiązków przewidzianych tymi umowami, jak również nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty na rzecz Administratora w związku z transakcjami dokonanymi przed rozwiązaniem umowy. 

 

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2023 r.

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :, adres mailowy: 4MAT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, NIP 5423444161, KRS 0000949606, REGON 521064229, adres email: …, Nr telefonu: … 

–       Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)      

–       Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)      

–       Imię i nazwisko konsumenta(-ów)      

–       Adres konsumenta(-ów)      

–       Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–       Data      


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat (tj.: podmiot będący drugą stroną umowy najmu powierzchni (przestrzeni) magazynowej lub przechowania rzeczy zawartej za pośrednictwem Serwisu 4SHELF przez Konsumenta): …, adres mailowy: …, ul. …, NIP: …, KRS …, REGON …, adres email: …, Nr telefonu: … 

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)      

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)      

  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)      

  • Adres konsumenta(-ów)      

  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • Data      


Dbamy o Twoją prywatność

Zespół 4SHELF dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne. 

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. 

Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów przechowywania informacji na urządzeniu lub dostęp do nich, wyboru podstawowych reklam, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, opracowywania i ulepszania produktów, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów, technicznego dostarczania reklam lub treści.

Klikając "AKCEPTUJĘ" wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez 4SHELF w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Zaakceptowanie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę możesz wycofać.

Możesz żądać dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest 4MAT sp. z o.o. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, NIP 5423444161, KRS 0000949606, REGON 521064229